บทความเรื่อง เมื่อไทยสู่เวทีโลก โทรคมนาคมไทยต้องปรับตัวอย่างไร

ตีพิมพ์ในไฟฟ้าสารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2550ได้เขียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าของไทยโดยสังเขปและผลกระทบที่จะมีต่อการให้บริการโทรคมนาคมของไทยfta_eit_rev.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *