Octave and AquaTerm

หลังจากที่ลง Octave แล้ว เวลาสั่ง plot มันจะ gnuplot ซึ่งปกติจะต้องใช้กับ X11 ด้วย แต่ถ้าจะเอาแค่ plot ลง X11 ทั้งตัวก็ใช่ที่ เลยเป็นที่มาของ AquaTerm แต่เนื่องจากค่า default ของ Octave คือ plot ด้วย gnuplot จึงต้องบอก octave ให้เปลี่ยนคำสั่ง plot ด้วย โดย

$export GNUTERM=’aqua’

จะเลือกใช้คำสั่งนี้ทุกครั้งก่อนเรียก Octave หรือว่าจะใส่ไว้ใน ~/.profile ก็แล้วแต่ความสะดวก

จาก http://wiki.octave.org/wiki.pl?AquaTerm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail