Huawei E1762 Aircard

huawei_e1762_i_mobile_3gx__75257_thumb.jpg

ซื้อตัวนี้มาใช้เพราะเห็นว่ามัน support 7.2 Mbps แล้วก็เจอปัญหาตอนติดตั้งเพื่อใช้กับ OS X 10.6

อย่างแรก software ที่ใส่มาในตัว aircard มันใช้ไม่ได้ เรียกใช้ปุ๊บ ก็ขึ้น quit unexpectly ปั๊บ

download โปรแกรมสำหรับ mac มา 2 ตัวจากเว็บที่ซื้อมา (totalaircard) ทีแรกนึกว่าลงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอ แต่สรุปแล้วก็ต้องลงโปรแกรมจาก Mobile_Connect.rar ก่อน (ต้องเสียบ aircard ค้างไว้ด้วย os จะ detect เจอ network device อันใหม่หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ) จากนั้นค่อยลงโปรแกรม MOBILE_CONNECT_for_MAC_10_6.zip (จะติดตั้งโปรแกรมชื่อ mobile partner)

การตั้งค่าก็ยุ่งใช้ได้เลย ตอนแรกต้องตั้งค่าตัว Huawei modem ใน network preference ก่อน แต่ถ้าไม่อยากใช้ mobile partner สำหรับ connect ก็จบแค่นี้ได้ เวลา connect ก็ทำผ่าน network preference

ขั้นต่อไปก็ไปตั้งค่าในโปรแกรม mobile partner อีกรอบ ตัวโปรแกรมเองก็กว่าจะโหลดขึ้นมาและเริ่มทำงานได้ก็ช้ามากๆ

โดยสรุปการใช้งาน ZTE MF100 สะดวกกว่าเยอะ ติดตั้งง่ายกว่า โปรแกรมลื่นกว่า

download Huawei driver
Mobile_Connect.rar
MOBILE_CONNECT_for_MAC_10_6.zip

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

IPv6

IPv6 readiness check. Wondering if there is any problem if I want to have a website with IPv6 address at a hosting provider. The answer is no. Few hosting providers are offering IPv6 hosting service. Domainname registrar such as GoDaddy also supports dns configuration with IPv6 addresses. The registrar can put IPv6 glue record into TLDs dns data. New website can be access via IPv6 without the need of IPv4.

On the infrastructure side, BIND9 and sendmail now support IPv6. All common operating systems now support IPv6 already.

As a Java and Obj-C developer, I found that both languages now support IPv6.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Octave and AquaTerm

หลังจากที่ลง Octave แล้ว เวลาสั่ง plot มันจะ gnuplot ซึ่งปกติจะต้องใช้กับ X11 ด้วย แต่ถ้าจะเอาแค่ plot ลง X11 ทั้งตัวก็ใช่ที่ เลยเป็นที่มาของ AquaTerm แต่เนื่องจากค่า default ของ Octave คือ plot ด้วย gnuplot จึงต้องบอก octave ให้เปลี่ยนคำสั่ง plot ด้วย โดย

$export GNUTERM=’aqua’

จะเลือกใช้คำสั่งนี้ทุกครั้งก่อนเรียก Octave หรือว่าจะใส่ไว้ใน ~/.profile ก็แล้วแต่ความสะดวก

จาก http://wiki.octave.org/wiki.pl?AquaTerm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Assignments and Licenses

IP holders can make money from their intellectual property in two ways: they can sell all the
rights to the property (an assignment) or grant limited rights to the property (a license).

ตอนทำสัญญา license ต้องให้นักกฎหมายดูด้วย หรือร่างให้ก็จะดี เพราะว่ามันมีข้อความ (phrases) ที่มีความหมายเฉพาะที่จะใช้ในสัญญา (established meaning after used for long time)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TRIDI ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ประจำปี 2552

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2552 ในชื่อโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecommunications Product Research Grant, TPRG)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทร คมนาคมใน ประเทศเพิ่มมากขึ้น และ เป็นการเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ในประเทศ ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมของ ประเทศใน ระยะยาว

ในการนี้ TRIDI ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ (เอกสารแนบ) ส่งกลับมายัง TRIDI
โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ
คือ รอบแรกเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
และ รอบที่สองเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โครงการ TPRG สำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยโทรคมนาคม โทรศัพท์: 0 2575 4118 ต่อ 107, 114 Email: tprg@tridi.ntc.or.th

เอกสารทุน tprg.zip

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

บทความเรื่อง เมื่อไทยสู่เวทีโลก โทรคมนาคมไทยต้องปรับตัวอย่างไร

ตีพิมพ์ในไฟฟ้าสารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2550ได้เขียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าของไทยโดยสังเขปและผลกระทบที่จะมีต่อการให้บริการโทรคมนาคมของไทยfta_eit_rev.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail